หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์  
  ปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
     
   
  นายธนชัย พิมพามา  
  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
     
 
นางวิไล  แสนใจ นายชนณี โพธิ์ชู นายภูวนารถ จัดพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 
นายธนชัย พิมพามา นายรชต รุ่งสวัสดิ์ นางวิไล แสนใจ
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 31017 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563