หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 



หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์  
  ปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 09-9181-5979  
   
  นายธนชัย พิมพามา  
  รองปลัดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  โทรศัพท์ 06-2797-5995  
 
นางวิไล  แสนใจ นายชนณี โพธิ์ชู นายภูวนารถ จัดพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 08-3292-1848 โทรศัพท์ 09-2508-7744 โทรศัพท์ 08-1350-5456
 
นายนิติรักษ์ ภวภูตานนท์ นายรชต รุ่งสวัสดิ์ นางฉวีวรรณ ปันส่วน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทรศัพท์ 08-0991-8405 โทรศัพท์ 09-7240-4132 โทรศัพท์ 09-4025-4557
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1214183 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563