วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๑๗๖ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะพับหน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิงบุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้พนักพิงบุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง