วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3078 และสาย 3070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปร้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่และบุคคลผู้เกี่ยวข้องโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง