วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย พื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ ปริมาณขยะ 15,000 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาตีเส้นจราจรและตีเส้นที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ถึง กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับการดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคและผลิตภัณฑ์นม ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมทโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อสายDROP WIRE DW-SS 2X2.5 SQ.MM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง