วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 รายนางสมใจ คำสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 รายนางประนอม สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
วัสดุการเกษตร
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๖๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง