หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 
  คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540     สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา     ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี      
 
 
 

 

 ประเพณีลอยกระทง 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2562...

โครงการส่งเสริมอาชีพ...

โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ประจำปี 2562...


ประเพณีลอยกระทง 2563...

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2562...

โครงการส่งเสริมอาชีพ...

โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ประจำปี 2562...

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562...

โครงการวัดประ ประชารัฐ สร้างสุข ประจำ 2562...

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562...

ทำความสะอาด เพื่อล้างกำจัดเชื้อโรค...

 

 
 
27 ส.ค. 2563 ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จั...
26 ส.ค. 2563 ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
25 ส.ค. 2563 แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
25 ส.ค. 2563 แผ่นพับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย
14 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเ...
24 ส.ค. 2563 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ สาย3070 งบปี 2562
23 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงเทศบาล รหัสทาง...
23 มิ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕...
23 มิ.ย. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกค...
2 พ.ย. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 
covid-19 02/06/2563
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัด กับโควิด-19
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 31024 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563