วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
จ้างตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง