วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายพับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ชนิดพลาสติก(ยางเส้นใยสังเคราะห์) หนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 3070 บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านท่าประชุม ถึงหน้าโลตัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 132 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-48-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อจ้างจัดทำโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง