หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.srimahaphot.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ส.ค. 2563    ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 5
  26 ส.ค. 2563    ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 3
  25 ส.ค. 2563    แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 4
  25 ส.ค. 2563    แผ่นพับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 3
  14 ก.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 4
  14 ก.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 1
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1
  19 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปรำจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 1
  28 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 1
  28 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคนพิการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 23038 คน ตั้งแต่วันที่ -- กันยายน 2563